De Media Boys BV, gevestigd en kantoorhoudende te 6865 XZ Doorwerth, Houtsniplaan 13.
Hierna te noemen: DMB

LEVERINGSVOORWAARDEN gelden tevens voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Demediaboys.nl en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Demediaboys.nl, gevestigd en kantoorhoudende te 6865 XZ Doorwerth, Houtsniplaan 13.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
DMB: De Media Boys 
Opdrachtgever: de wederpartij van DMB
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DMB en een opdrachtgever waarop DMB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DMB voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. OFFERTES
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door DMB gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. DMB is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.
4. DMB stelt zijn offertes samen op basis van inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. DMB bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in het afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma-Stemra rechten.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. DMB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DMB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DMB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DMB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DMB zijn verstrekt, heeft DMB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DMB is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoord te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DMB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. DMB is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

Artikel 5. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN
1. De overeenkomst wordt aangedaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever DMB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DMB zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal DMB de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DMB daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal DMB geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt De Media Boys BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De opdrachtgevers vrijwaren De Media Boys BV volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten te gevolge van door De Media Boys BV ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van De Media Boys BV. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt De Media Boys BV de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle De Media Boys BV producties rust het auteursrecht. Een De Media Boys BV productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, De Media Boys BV. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met De Media Boys BV.
3. De Media Boys BV behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Na aflevering van het product wordt door De Media Boys BV, het door opdrachtgever beschikbaar gestelde materiaal, voor zo nodig geretourneerd aan opdrachtgever. De Media Boys is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van voornoemde materialen.

Artikel 9. OPZEGGING
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1. De vorderingen van DMB op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
* na het sluiten van de overeenkomst aan DMB ter kennis gekomen omstandigheden geven DMB goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
* Indien DMB de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is DMB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DMB schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan DMB zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien een klacht gegrond is, zal DMB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DMB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. HONORARIUM
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DMB, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien DMB met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DMB niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. DMB mag prijsstijgingen doorberekenen, indien DMB kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bv lonen.

Artikel 13. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DMB aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van DMB en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens DMB onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 INCASSOKOSTEN
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
* over de eerste € 3.000,- 15%
*over het meerdere tot € 7.000,- 10%
*over het meerdere tot € 15.500,- 8%
*over het meerdere tot € 70.000,- 5%
*over het meerdere 3%
2. Indien DMB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID
Indien DMB aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van DMB, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DMB beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DMB of haar ondergeschikten.
5. DMB is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16 OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf DMB worden daaronder begrepen.
2. DMB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DMB haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DMB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DMB niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien DMB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. GESCHILLENBESLECHTING
De rechter in de woonplaats van DMB is bij aansluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DMB het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. REIS EN VERBLIJFKOSTEN
Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

Artikel 19. MUZIEKRECHTEN
Voor muziek die in een filmproductie wordt gebruikt moeten rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur of later separaat gefactureerd.

Artikel 20. VOICE-OVER
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van ÈÈn of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 21. CORRECTIE EN WIJZIGINGEN
Na oplevering van het project heeft u als opdrachtgever recht op 2 correctie rondes om wijzigingen door te voeren. Deze correcties vallen binnen de begroting. Na deze 2 ronden zullen wij de overige correcties uitvoeren voor een meerprijs van Ä 75,00 per uur. DMB zal de opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte stellen.

Artikel 22. PROMOTIE
DMB behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter eigen promotie van De Media Boys BV.

Artikel 23. TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen DMB en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24. BEVOEGDE RECHTER
Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en De Media Boys BV, ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Arnhem, onverminderd het recht van DMB om de volgens bevoegde rechtbank te adiÎren.

Artikel 25. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Oosterbeek, mei 2008